Yoshiko Shinohara

Yoshiko Shinohara
Name:Yoshiko Shinohara
Birthday:1948-09-10
Place Of Birth:Osaka Prefecture, Japan

 Biography